przejdź bezpośrednio do treści

O Europejskim Sondażu Społecznym

Europejski Sondaż Społeczny (European Social Survey – ESS) jest jednym z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych w dziedzinie nauk społecznych. Jego inicjatorem był Komitet Ekspertów Europejskiej Fundacji Nauki (European Science Foundation).

Celem podstawowym  ESS jest obserwacja zmian społecznych zachodzących w Europie: postaw wobec kluczowych problemów, zmian w systemach wartości i w zachowaniach.Wyboru poruszanych w badaniu zagadnień, dokonuje Zgromadzenie Ogólne krajów uczestniczących w ESS, w którym reprezentowana jest także Polska.Dotychczas zrealizowano dziewięć edycji badania: pierwszą w 2002 roku, a kolejne co dwa lata. Obecnie realizowana jest edycja dziesiąta. Biorą w niej udział 32 kraje (zob.: kraje uczestniczące). Polska uczestniczy w ESS począwszy od pierwszej edycji. Projekt realizuje Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W roku 2014 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uznając znaczący wkład polskiego zespołu w rozwój i doskonalenie badania, włączyło ESS do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Obejmuje ona najważniejsze dla kraju projekty badawcze ze wszystkich dziedzin nauki. ESS został także włączony przez Ministerstwo do nowej Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej, utworzonej w roku 2020.Środki na realizację obecnej edycji badania przyznało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Decyzja nr DIR/WK2017/10). Dane z edycji wcześniejszych (1 – 9) dostępne są pod adresem: http://www.europeansocialsurvey.org/downloadwizard/.W każdej edycji ESS w Polsce udział w badaniu wylosowanych osób był niezwykle wysoki – znacznie wyższy niż w innych badaniach. Europejski Sondaż Społeczny pozwala zatem formułować uprawnione wnioski, dotyczące sytuacji, opinii i poglądów całego polskiego społeczeństwa.Dane ESS umożliwiają również dokonywanie porównań między krajami oraz analizę zmian zachodzących w każdym kraju w zakresie najważniejszych zjawisk społecznych. Z danych tych korzystają przede wszystkim naukowcy i studenci, ale także politycy, administracja rządowa i lokalna, samorządy, organizacje pozarządowe i dziennikarze. Z wynikami ESS zapoznało się z dotąd 184 155 osób z 241 krajów, w tym 7756 osób z Polski. Pod względem liczby użytkowników wyników ESS, Polska znajduje się obecnie na 9. miejscu na świecie.Upowszechnieniu wyników ESS służą organizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk konferencje naukowe, w których uczestniczy od 130 do ponad 150 osób. Ostatnia z nich, prezentująca wyniki 9. edycji badania, odbyła się w lutym 2020. Upowszechnieniu wyników ESS służą także specjalnie w tym celu przygotowane książki “Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego”. Zawierają one najciekawsze wyniki badania i adresowane są do szerokiego grona odbiorców. Ukazały się dotąd cztery książki z tej serii, prezentujące wybrane wyniki z lat 2002-20122002-20152002-2016/17 oraz 2002-2018/19.W 2005 roku projekt ESS został uhonorowany nagrodą Kartezjusza za „wybitny poziom badań naukowych prowadzonych we współpracy międzynarodowej”. Nagroda ta jest najważniejszym w Europie wyróżnieniem w dziedzinie nauki, przyznawanym przez Komisję Europejską. ESS jest także jednym z dziesięciu projektów badawczych, które Komisja Europejska uznała za szczególnie ważne dla Europy.
Więcej informacji na temat Europejskiego Sondażu Społecznego można znaleźć na stronie:  http://www.europeansocialsurvey.org